AMAZING LEADER 2021 - 2

- Ta kontroll och äg ditt ledarskap

AMAZING LEADER 

- för dig som vill öka din entusiasm och drivkraft samt bygga 
tillit att leda dig själv och dina medarbetar till ökad lönsamhet

För att du ska kunna bygga upp din personliga ledarskapsstil har du tillgång till mig under sex månader.  Kursmaterialet har du tillgång till under under tolv månader, detta för att du ska kunna bygga dig ett långsiktigt och hållbart ledarskap. 

Programmet är uppbyggt av åtta moduler med föreläsningar, både gruppcoachning och enskild coachning, samt uppgifter, övningar och verktyg. Samt två bonusmoduler med stresshantering och återhämtning för att du och dina medarbetare ska fortsätta vara produktiva och hållbara. 
     
Välkommen till ett lärorikt och inspirerande ledarskapsprogram!
De åtta modulerna i AMAZING LEADER

JAG I LEDARSKAPET
- Självledarskap som grund för ledarskap

För att kunna leda andra behöver vi kunna leda  – och förstå – oss själva. Ju mer du förstår dig själv, ju lättare kan du styra dig själv. I självledarskap ingår att lära känna sina styrkor och svagheter. Genom att ha ett starkt självledarskap kan vi ta ansvar för våra egna behov.

JAG i ledarskapet innebär att ha förmåga att se sig själv, sina egna behov och stå upp för dem. När vi har ett starkt självledarskap har vi också möjlighet att finnas i relationer och situationer - samt ta beslut - som är bra för oss själva och vår verksamhet vi leder.

JAG i ledarskapet berör
• Självkänsla
• Självkännedom
• Självförtroende
• Självvärde
• Självbild
• Självledarskap

KOMMUNIKATION
- Att leda är att kommunicera 

Kommunikation är en viktig del i allt ledarskap. Ledare behöver vara framgångsrika i att förmedla sitt budskap. Bra ledarskap handlar med andra ord till stor del om att kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt.
Allt vi gör och säger är kommunikation. Man kan inte undvika att kommunicera, eftersom vi i alla situationer sänder ut olika budskap. Även i tystnaden förmedlas budskap. Till och med tystnaden i sig kan tolkas som ett budskap

ACCEPTANS ÄR DET NYA BALANS

Acceptans handlar om att se livet så som det är. Att acceptera, händelser, handling och situationer innebär inte att man inte får vara ledsen, arg eller besviken. Acceptans handlar inte om att tycka om, utan det handlar om att se händelsen, handling eller situation så som den var och att acceptera det som skett. Genom acceptans är det enklare att komma till ro och på så sätt finna balans i livet. 

FEEDBACK
- Förmåga att ge och ta emot feedback

Förmågan att fråga efter och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt är lika viktigt som att kunna ge konstruktiv feedback – och kan vara lika utmanande.
Att besitta förmågan att ge och ta emot feedback kräver engagemang och skicklighet. Något som studier visar kan vara mycket värdefullt.

MOTIVATION
- Att motiveras och motivera

Att verka för att motivera medför att man blir en positiv energi för bra ledarskap. Det som producerar handlingskraft och framåtrörelse och skapar nya förutsättningar.
Det får ledarskap att fortsätta inspirera och utvecklas. Men även underhålla eller bygga upp en fungerande verksamhet.
Alla människor och alla organisationer fungerar på olika sätt. Det är olika faktorer som får igång oss och får oss att känna glädje

RAMAR OCH STRUKTUR

Ett ledarskap behöver syfte eller riktning för att bli verkningsfullt, vid brist på detta kan det leda till förvirring eller meningslöshet. Ledarskapet utförs aldrig i ett vacuum eller slutet system. Det kräver ramar och strukturer i den organisation eller kontext där det utövas.

 • Att sätta mål, planera och prioritera

EFFEKTIVT ARBETE
- Ta död på tidstjuvar 

Många vill mycket, men har inte riktigt verktygen för att ta tag i frågan. Ledare som styr upp sin vardag och arbete blir bättre för både medarbetare, kollegor och sig själva. 

KONFLIKT
- I en hanterad konflikt finns inga förlorare

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet.
Att ha olika idéer, åsikter och synpunkter är som regel något positivt i arbetsgrupper, eftersom det leder till en dialog om hur man på bästa sätt ska arbeta tillsammans. Verksamheter gynnas av att olika perspektiv lyfts fram för att finna de bästa lösningarna och för att ta de rätta besluten.

BONUSMODUL
- Stresshantering

Stress är en överlevnadsmekanism men kan okontrollerat bli förödande. För att kunna hantera vår stress behöver vi förstå vad som triggar oss och vad som händer när stressen sätter in och vi drar igång.
När vi har förståelse vad som påverkar och orsakar vårt beteende kan vi dra nytta av olika verktyg och metoder.

BONUSMODUL
- Återhämtning

Återhämtning och vila är inget vi förtjänar, det är livsnödvändigt för att vi ska kunna producera och prestera. Har du tid för 15 minuters återhämtning per dag? Mer behövs inte och det krävs inte ens att dessa minutrar är sammanhängande. Lika väl som vi behöver ha kontroll på vad som stressar oss behöver vi ha kunskap om vad som ger oss återhämtning. 

Eva Svärd

Fredrik Sand

VD

Innehållet känns relevant och framförs på ett professionellt sätt och med en lättförståelig pedagogik. Utbildningens utformning är lätt att följa och navigera sig i. Modulernas längd är perfekta och lätta att smälta.

Din investering!

 • Mest populär
  AMAZING LEADER Ta kontrollen och äg ditt ledarskap
 •  

  25000 SEK

    Boka din plats nu
 • AMAZING LEADER Ta kontrollen och äg ditt ledarskap
 • 6 payments of

  4500 SEK

  per month Boka din plats nu